プラトン『パイドロス』Plat. Phaedr. 274c

ἤκουσα τοίνυν περὶ Ναύκρατιν τῆς Αἰγύπτου γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν τινα θεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον ἱερὸν ὃ δὴ καλοῦσιν Ἶβιν: αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαίμονι εἶναι Θεύθ. τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθμόν τε καὶ λογισμὸν εὑρεῖν καὶ
[274d] γεωμετρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ δὴ καὶ γράμματα.

エジプトのナウクラティス地方にこの国の古い神々のなかのひとりが住んでいた。この神には,イビスと呼ばれる鳥が聖鳥として仕えていたが,神自身の名はテウトといった。この神様は,はじめて算術と計算,幾何学と天文学,さらに将棋と双六などを発明した神であるが,とくに注目すべきは文字の発明である。

βασιλέως δ’ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ περὶ τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω τόπου ἣν οἱ Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θήβας καλοῦσι, καὶ τὸν θεὸν Ἄμμωνα, παρὰ τοῦτον ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας ἐπέδειξεν, καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις:

ところで,一方,当時エジプトの全体に君臨していた王様の神はタモスであって,この国の上部地方の大都市に住んでいた。ギリシア人は,この都市をエジプトのテバイと呼び,この王様の神をアンモンと呼んでいる。テウトはこのタモスのところに行って,いろいろの技術を披露し,ほかのエジプト人たちにもこれらの技術を広く伝えなければいけません,と言った。

ὁ δὲ ἤρετο ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς ἢ μὴ [274e] καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ μὲν ἔψεγεν, τὸ δ’ ἐπῄνει. πολλὰ μὲν δὴ περὶ ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ’ ἀμφότερα Θαμοῦν τῷ Θεὺθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη διελθεῖν: ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἦν,

タモスはその技術のひとつひとつが,どのような役に立つものかをたずね,テウトがそれをくわしく説明すると,そのよいと思った点を誉め,悪いと思った点をとがめた。このようにしてタモスは,ひとつひとつの技術について,そういった両様の意見をテウトにむかって数多く述べたと言われている。それらの内容をくわしく話すと長くなるだろう。だが,話が文字のことに及んだとき,テウトはこう言った。

“τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάθημα,” ἔφη ὁ Θεύθ, “σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ μνημονικωτέρους παρέξει: μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον ηὑρέθη.” ὁ δ’ εἶπεν:

「王様,この文字というものを学べば,エジプト人達の知恵はたかまり,物覚えはよくなるでしょう。私の発見したのは,記憶と知恵の秘訣なのですから。」——しかし,タモスは答えていった。

“ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν’ ἔχει μοῖραν βλάβης τε καὶ ὠφελίας τοῖς μέλλουσι χρῆσθαι:

「たぐいなき技術の主テウトよ,技術上の事柄を生み出す力をもった人と,生み出された技術がそれを使う人々にどのような害をあたえ,どのような益をもたらすかを判別する力をもった人とは,別の者なのだ。

καὶ νῦν [275a] σύ, πατὴρ ὢν γραμμάτων, δι’ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ’ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ’ αὑτῶν ἀναμιμνῃσκομένους:

いまあなたは,文字の生みの親として,愛情にほだされ,文字が実際にもっている効能と正反対のことを言われた。なぜなら,人々がこの文字というものを学ぶと,記憶力の訓練がなおざりにされるため,その人たちの魂の中には,忘れっぽい性質が植えつけられることだろうから。それはほかでもない,彼らは,書いたものを信頼して,ものを思い出すのに,自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり,自分で自分の力によって内から思い出すことをしないようになるからである。

οὔκουν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως φάρμακον ηὗρες. σοφίας δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίζεις: πολυήκοοι γάρ σοι γενόμενοι ἄνευ διδαχῆς πολυγνώμονες [275b] εἶναι δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν.”

じじつ,あなたが発明したのは,記憶の秘訣ではなくて,想起の秘訣なのだ。また他方,あなたがこれを学ぶ人たちに与える知恵というのは,知恵の外見であって,真実の知恵ではない。すなわち,彼らはあなたのおかげで,親しく教えを受けなくても物知りになるため,多くの場合ほんとうな何も知らないでいながら,見かけだけはひじょうな博識家であると思われるようになるだろうし,また知者となるかわりに知者であるといううぬぼれだけが発達するため,つき合いにくい人間となるだろう。」

(以上訳は藤沢令夫版)

広告
Published in: on 2010/06/19 at 16:07  プラトン『パイドロス』Plat. Phaedr. 274c はコメントを受け付けていません。  
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。